resultaatgericht onderhoud

niet alleen door een integrale aanpak (zie hierboven) maar vooral door resultaatgericht vastgoedonderhoud kunnen we enorme efficiencyvoordelen behalen. wetenschappelijk onderzoek toont aan dat besparingen tot 30% mogelijk zijn.

 

voordelen

vastgoedeigenaren zien steeds meer de voordelen van het uit handen geven van het onderhoud aan gebouwen. dit komt doordat zij zich steeds meer gaan richten op hun 'core-business' en daar hoort onderhoud meestal niet bij. hierop wordt door (grotere) onderhoudsbedrijven ingespeeld door zich meer op te stellen als adviseur en partner van de vastgoedeigenaar. zij doen dit door het maken van resultaatgerichte afspraken voor langere periodes in plaats van zich op te stellen als uitvoerder van een gedetailleerd bestek.

wat is rvgo?

resultaatgericht vastgoed onderhoud is het geheel van technische, organisatorische en daarmee samenhangende administratieve activiteiten om vastgoed over een langere periode functioneel, esthetisch en technisch op het overeengekomen niveau te houden, passend binnen de doelstellingen en strategie van de opdrachtgever. hierbij is sprake van een resultaatverplichting.

resultaatgericht werken

resultaatgericht werken betekent een grote omslag in het denken en doen van de betrokken partijen. en dit vereist andere vaardigheden van organisaties en van mensen. zo verwacht de vastgoedeigenaar van het onderhoudsbedrijf dat zij het aanspreekpunt is voor alle uit te voeren werkzaamheden. dit stelt verregaande eisen aan het onderhoudsbedrijf, dat óf alle disciplines zelf in huis moet hebben óf lange termijn samenwerkingsverbanden met strategische partners zal moeten aangaan. ook aan de toeleveranciers van de onderhoudsbedrijven worden andere eisen gesteld. van hen wordt steeds meer verwacht dat ze hun kennis en expertise inzetten bij het adviseren van het onderhoudsbedrijf.

strategisch samenwerken

de grote uitdaging voor onderhoudsbedrijven is het aangaan van een ander soort relaties dan ze tot nu toe gewend zijn. bij resultaatgericht vastgoedonderhoud gaat het namelijk om strategische samenwerkingsverbanden, zowel met de vastgoedeigenaar, als met ketenpartners en toeleveranciers. vervolgens vereist deze nieuwe manier van werken andere en nieuwe vaardigheden, zoals het aannemen van de rol van adviseur, op het gebied van complexstrategieën en kwaliteitsniveaus, inclusief functionele en esthetische eisen.

vertalen functionele eisen naar technische prestatie-eisen

in uitvoerende zin moet het onderhoudsbedrijf in staat zijn functionele eisen te vertalen naar technische prestatie eisen. ze moeten inspecties en inventarisaties kunnen maken van het vastgoed en op basis daarvan onderhoudsscenario's kunnen maken. ook resultaatgericht inkopen maakt deel uit van nieuw te verwerven vaardigheden. verder moeten er meerjaren contracten gemaakt worden en dient er te worden nagedacht over risicobeheersing. en tenslotte moet ook het onderhoudsbedrijf instaat zijn om op een constructieve manier, zowel met de vastgoedeigenaar, als met de toeleveranciers de resultaten te evalueren.

strategie van de vastgoedeigenaren

en de vastgoedeigenaren? die dienen een strategie te hebben ten aan zien van hun onroerend goed. ze moeten in staat zijn kwaliteitsniveaus te definiëren, inclusief functionele en esthetische eisen, bedrijven kunnen selecteren en onderhoudsscenario's kunnen beoordelen. verder moet de expertise aanwezig zijn om meerjaren contracten te kunnen afsluiten, resultaten te kunnen beoordelen en samen met het onderhoudsbedrijf de resultaten kunnen evalueren.

ervaring

schilders de vries heeft ruime ervaring met resultaatgericht vastgoedonderhoud. bij een aantal relaties werken we op deze wijze. het is een prima manier van samenwerken die beide partijen voordeel biedt.